Dodaj ogłoszenie
Regulamin
REGULAMIN DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE X-2.pl
 
Użytkownik z chwilą akceptacji regulaminu oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 
Administrator zastrzega iż ma prawo do dokonania zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Regulamin od momentu opublikowania staje się obowiązujący. Użytkownik ma obowiązek nadzorować zmiany wprowadzone w regulaminie w celu przestrzegania praw obowiązujących na x-2.pl

PODSTAWOWE DEFINICJE

 
Użytkownik – osoba korzystająca z usług dostępnych w serwisie X-2.pl, posiadająca ukończone 18 lat i posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych.

Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, osoba fizyczna korzystająca z usług jakie udostępnia przedsiębiorca czynności prawnej.


Konto – usługa przydzielona danemu Użytkownikowi w celu identyfikowania usługodawcy przez login, adres e-mail lub telefon, za pomocą której Użytkownik może dokonywać zmian w ramach usług pełnionych w Serwisie.


Cennik – spis ustalonych opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu x-2.pl .


Administrator – osoba nadzorująca przestrzeganie przepisów przez użytkowników.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU X-2.pl

1. Uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w serwisie x-2.pl jest bezpłatne.
 
2. Poprzez serwis x-2.pl masz możliwość dodawać darmowe ogłoszenia Standard przez okres nawet 30,60,90dni. Dodatkowo umożliwiamy korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Serwisu, tj. zapis do spisu firm, premiowane ogłoszenia, powiadamiacz, reklama itp.
 
3. Rozpoczęcie wykonywania emisji usługi następuje po zatwierdzeniu treści przez administratora w ciągu 14 dni od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy, chyba że Użytkownik odstąpi od umowy.
 
4. Użytkownik wyraża bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zamieszczanych grafik, filmów, animacji, treści, prezentacji i ich wykorzystywanie poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu.
 
5. Użytkownik może edytować treść Ogłoszenia w trakcie emisji, a także usunąć Ogłoszenie z serwisu.
 
6. Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie.
 
7. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu.
 
8. Użytkownik zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w serwisie x-2.pl upoważnia serwis na dokonanie publikacji treści Ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, zdjęcia, filmy, prezentacje, animacje i inne elementy wchodzące w jego treść) lub części Ogłoszenia. Naszym celem jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców ogłoszenia.
 
9. Dane kontaktowe użytkowników serwisu x-2.pl są przechowywane i służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabroniona, chyba, że osoba której dane dotyczą wyraziła dobrowolną, wyraźną zgodę na takie korzystanie z dotyczących jej danych. Na żądanie uprawnionych organów, serwis x-2.pl udostępnia tym organom dane dotyczące użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 
10. Użytkownik ma możliwość korzystania z usługi „Powiadamiacz”, polegającej na powiadamianiu użytkownika na podane adresy e-mail o nowych ogłoszeniach w serwisie x-2.pl. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu powiadamiacza e-mail.
 
11. Dodając ogłoszenie w serwisie x-2.pl użytkownik jest zobowiązany do zamieszczania treści w kategorii zgodnej z treścią ogłoszenia. 
 
12. Użytkowniku - jesteś odpowiedzialny za aktywność na swoim koncie.
Konto nie może być sprzedane, przekazane, nie można udzielać na niego licencji, a także nie może być współdzielone. W serwisie x-2.pl bez naszej zgody nie można posiadać więcej niż jedno konto. Zabrania się tworzenia kolejnych kont za pomocą innych osób pośredniczących.
Chroń swoje hasło oraz dane do konta. W przypadku  gdyby doszło do nadużycia, nieautoryzowanego dostępu do twojego konta – nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione w wyniku użycia twojego konta albo hasła przez inną osobę lub podmiot.
 
13. Serwis x-2.pl nie prowadzi działania charytatywnie, dlatego korzystając z naszego serwisu zgadzasz się, z tym że Usługi mogą być wspierane za pomocą przychodów, które pochodzą z reklam oraz z tym, że możemy wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne na, w pobliżu, w połączeniu z Twoimi Treściami lub na Usługach.
 
14. Użytkowniku zamieszczając treści na lub poprzez usługi, oświadczasz, że jesteś właścicielem tych treści lub masz prawo do udzielenia nam praw i licencji określonych w tych warunkach. Pamiętaj jesteś odpowiedzialny za treści, które zamieszczasz, a także odpowiadasz za konsekwencje ich zamieszczania. Dodatkowo potwierdzasz, że poprzez zamieszczenie treści nie złamiesz ani nie naruszysz praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i zgadzasz się pokryć wszelkie opłaty i koszta wynikłe z zamieszczenia tychże treści. 
 
15. Nie należy powielać ogłoszeń o tej samej treści.
 
16. Każde ogłoszenie dodane przez Użytkownika może podlegać edycji poprzez moderatora. Oznacza to, że treść i forma każdego ogłoszenia jest sprawdzana przez moderatora. Moderator w przypadku uznania, że treść ogłoszenia jest niezgodna z regulaminem, narusza dobre obyczaje, narusza przepisy prawa - może odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie nie udzielając przyczyn odmowy zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia.

SERIWS X-2.pl  NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO:
 • dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie bez posiadania prawa lub zezwolenia na taką dystrybucję lub bez możliwości powołania się na dozwolony użytek (prywatny lub publiczny);
 
 • dystrybucji materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o charakterze pornograficznym;
 
 • zamieszczania ogłoszeń dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie;
 
 • zamieszczania ogłoszeń dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i innych;
 
 • zamieszczania ogłoszeń oferujących lub informujących o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 
 • zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży: broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, narkotyków i substancji psychoaktywnych, papierosów i produktów tytoniowych, biletów na mecze piłki nożnej, produktów farmakologicznych i lekarstw dostępnych na receptę;
 
 • zamieszczania ogłoszeń dotyczących działań naruszających ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności ogłoszeń dotyczących zakazanego przez ustawę: wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 
 
 • prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 
 
 • wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt); psy i koty pochodzące z miejsc innych niż miejsca ich chowu lub hodowli mogą być jedynie oddawane za darmo i zamieszczane w kategorii „Oddam darmo”;
 
 • rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (przy czym zakaz nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów); 
 
 • nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
 
 • nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt);
 
 • Serwis x-2.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, ponoszą je użytkownicy.

POPRAWNOŚĆ TYTUŁU OGŁOSZENIA

- powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi;
- nie może zawierać adresów www, adresów e-mail;
- nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów;


POPRAWNOŚĆ OPISU OGŁOSZENIA 

- może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć przedmiotu;
- nie może zawierać treści reklamowych;
- nie może zawierać samego adresu www; 
- powinien być, jak najbardziej opisowy i szczegółowy; 
- powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi; 
- musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte bądź wstrzymane;
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży zwierząt psów lub kotów muszą zawierać informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę (oddział i nazwa hodowli) i organizację lub związek, do którego należy właściciel hodowli, w przeciwnym razie serwis x-2.pl może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu;

Zdjęcia: 
- muszą odzwierciedlać oferowany przedmiot lub usługę;
- nie mogą zawierać adresów www;
- z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących usług nie mogą przedstawiać samych znaków firmowych, plików graficznych, wizytówek;

Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w serwisie x-2.pl nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. x-2.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub zablokowania dostępu do ogłoszeń naruszających treść zdań poprzedzających.

KOLEJNOŚĆ WYŚWIETANIA OGŁOSZEŃ 

Ogłoszenia w naszym serwisie prezentowane są w kolejności dodania ich do serwisu. Oznacza to, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń dodanych wczoraj. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności sortowania ogłoszeń.
 
PRAWA AUTORSKIE SERWISU X-2.pl

Szata graficzna, logo, nazwa oraz treści serwisu x-2.pl jest chroniona prawami autorskimi. Każde złamanie praw autorskich bez pisemnej zgody właściciela będzie karane grzywną i procesem sądowym. 

 ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. Użytkownik serwisu x-2.pl ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez serwis świadczonej mu usługi.
 
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail, przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
4. Reklamacje należy zgłaszać przez adres e-mail biuro@x-2.pl 
 
5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowego jej zgłoszenia przez Użytkownika.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie wysyłając je pod adres email: biuro@x-2.pl - załączając wszelkie dane dotyczące identyfikacji ogłoszenia, bądź reklamy oraz przyczynę rezygnacji z umowy.

ROSZCZENIA
 
W przypadku kiedy pojawiają się roszczenia zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Operatora (oraz jego pracowników, dyrektorów, reprezentantów, spółek zależnych, partnerów, następców, dostawców usług) przed jakimikolwiek roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w tym kosztów sądowych i procesowych oraz na zapłatę ewentualnego odszkodowania, w wypadku złamania lub naruszenia przez Ciebie tych Warunków, praw osób trzecich (włączając w to prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej), czy też w wyniku wystąpienia jakichkolwiek innych roszczeń odnośnie strat, które powstały na skutek dodanych przez Ciebie Treści. 

Reklama